Pievienojies SMART NET un ietaupi! Pievienoties

Pirkuma un pagarinātās garantijas apdrošināšana

Šis dokuments neatspoguļo konkrētā apdrošināšanas līguma nosacījumus. Visa izsmeļošā pirmslīguma informācija par pirkuma un pagarinātās garantijas apdrošināšanas līguma nosacījumiem un ar konkrēto pirkuma un pagarinātās garantijas apdrošināšanas līgumu saistītā informācija sniegta apdrošināšanas polisē un tai pievienotajos noteikumos.

Kāds ir šis apdrošināšanas veids?

Pirkuma un pagarinātās garantijas apdrošināšana ir brīvprātīgās apdrošināšanas veids. Saskaņā ar pirkuma un pagarinātās garantijas apdrošināšanu tiek atlīdzināti zaudējumi, kas nodarīti tikai konkrētajam priekšmetam (pirkumam), kurš ir norādīts apdrošināšanas polisē.

Kam tiek piemērota apdrošināšanas aizsardzība?

 • Pirkums, kas tiek izmantots apdrošinātā un viņa ģimenes locekļu kopīgajā privātajā mājsaimniecībā sadzīves un kultūras vajadzību apmierināšanai, vai arī apdrošinātā darbinieki un viņu ģimenes locekļi to izmanto profesionālo, sadzīves vai kultūras vajadzību apmierināšanai.

Pret ko var apdrošināt?

 • Izvēloties apdrošināšanas aizsardzības variantus Pirkuma apdrošināšana vai Skrejriteņa apdrošināšana, pirkums tiek apdrošināts pret bojājumiem, bojāeju vai pazaudēšanu jebkādu gadījumu dēļ, kas notikuši pēkšņi un negaidīti, izņemot noteikumos uzskaitītos neapdrošināmos gadījumus.
 • Izvēloties apdrošināšanas aizsardzības variantu Mobilo tālruņu un planšetdatoru ekrānu apdrošināšana, pirkuma ekrāns tiek apdrošināts pret pēkšņu un negaidītu saplīšanu, izņemot noteikumos uzskaitītos neapdrošināmos gadījumus.
 • Izvēloties apdrošināšanas aizsardzības variantu Pagarinātās garantijas apdrošināšana, pirkums tiek apdrošināts pret pēkšņu un negaidītu mantas bojājumu mantas ražotāja garantijā paredzētajos gadījumos, par kuriem ražotājs apņemas atlīdzināt zaudējumus, izņemot apdrošināšanas nosacījumos paredzētos izņēmumus un neapdrošināmos gadījumus. Pagarinātās garantijas apdrošināšana vienmēr sāk darboties tikai pēc pirkuma ražotāja garantijas beigām.
 • Apdrošinājuma summa ir apdrošināšanas polisē norādītā lielākā naudas summa, kura var tikt izmaksāta, ja notiek apdrošināts gadījums:
  • Apdrošinājuma summai ir jābūt vienādai ar apdrošināšanas vērtību;
  • Apdrošinājuma summa ir pirkuma atjaunošanas vērtība;
  • Apdrošināšanas atlīdzība nesamazina apdrošinājuma summu, ja pēc apdrošināšanas gadījuma apdrošinātā manta tiek saremontēta.

Kam netiek piemērota apdrošināšanas aizsardzība?

  Pirkuma zaudējumi netiek atlīdzināti, ja tos radījusi:
 • sēnīšu, puves, pelējuma, augu un dzīvnieku iedarbība, smaržas, krāsas, formas izmaiņas;
 • apdrošinātā pirkuma zādzība no neaizslēgta transportlīdzekļa, kurā nav bijusi ieslēgta signalizācija;
 • apdrošinātā pirkuma pazušana bez pazīmēm, ka zādzība notikusi ar ielaušanos ēkās vai seifos, vai ja zādzība notikusi no zemesgabala teritorijas, kas nav bijusi pilnībā aptverta ar žogu no visām pusēm;
 • apdrošinātā pirkuma pazaudēšana, atdošana, atstāšana bez uzraudzības sabiedriskā vietā, neaizslēgtā telpā;
 • dabiska nolietošanās, puve, rūsa;
 • apdrošinātā pirkuma virsmu saskrāpēšana, estētiskā izskata sabojāšana (piem., skrāpējumi, ieliekumi, nosmērēšana), kas neietekmē priekšmeta funkcionalitāti;
 • pirkuma nepareiza ekspluatācija, pārkāpjot ražotāja instrukcijas un prasības.

Vai ir kādi apdrošināšanas aizsardzības ierobežojumi?

  Apdrošināšanas atlīdzība netiek izmaksāta, ja:
 • pirkums nav piemērots uzglabāšanai un izmantošanai laukā un to sabojā dabas spēki tajā laikā, kad tas tiek turēts laukā vai atvērtās piebūvēs;
 • apdrošināšanas gadījums notiek ārpus Latvijas, Republikas robežām, tur atrodoties ilgāk nekā 30 dienas;
 • izvēloties Pagarinātās garantijas apdrošināšanu, ja vēl ir spēkā pirkumam piešķirtā ražotāja garantija;
 • pirkums tiek izmantots komerciāliem mērķiem (izņemot gadījumus, kad pirkumu iegādājas juridiska persona);
 • gadījumu izraisījusi tehniski neatbilstošu ierīču lietošana vai tās lietotas neatbilstoši to mērķim (ieskaitot arī pašu pirkumu, ja tas tiek lietots tehniski neatbilstošs vai neatbilstoši tā mērķim);
 • gadījums noticis alkohola reibuma vai narkotisko vielu lietošanas ietekmes dēļ;
 • zaudējumus izraisījusi karadarbība, terora akti, kodolenerģijas ietekme vai ārkārtas situācija.

Kur man darbojas apdrošināšanas aizsardzība?

 • Apdrošināšanas aizsardzība darbojas visā pasaulē ar nosacījumu, ka atrašanās laiks ārpus Latvijas Republikas, robežām nav ilgāks par 30 dienām.

Kādi ir mani pienākumi?

 • Pirms izsniegt apdrošināšanas polisi apdrošinātajam, iepazīstināt apdrošināto ar apdrošināšanas aizsardzības nosacījumiem.
 • Izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību apdrošinātajam vai gadījumā, ja atlīdzība tiek izmaksāta pa daļām – tās pirmo daļu, ne vēlāk kā 30 dienu laikā no dienas, kad ir saņemta visa informācija, kas nepieciešama, lai noteiktu apdrošināšanas gadījuma faktu, apstākļus, sekas un apdrošināšanas atlīdzības apmēru.
 • Savākt un iesniegt apdrošinātājam tā pieprasītos dokumentus, kas nepieciešami gadījuma apstākļu izmeklēšanai un zaudējumu un atlīdzības apmēra noteikšanai.
 • Ar apdrošinātāju saskaņotā formātā un regularitātē iesniegt apdrošinātājam apdrošināto sarakstus.

Kad un kā maksāju?

Apdrošināšanas prēmija, tās apmaksas termiņi un nosacījumi tiek norādīti apdrošināšanas noteikumos. Apdrošināšanas prēmija tiek maksāta ar bankas pārskaitījumu ne retāk kā vienu reizi mēnesī.

Kad stājas spēkā un kad beidzas apdrošināšanas aizsardzība?

 • Apdrošināšanas līgums tiek slēgts uz apdrošināšanas periodu, par kuru puses ir vienojušās un tas ir norādīts apdrošināšanas līgumā.
 • Apdrošināšanas aizsardzība stājas spēkā apdrošināšanas līgumā norādītajā dienā, ja līdz šai dienai apdrošinājuma ņēmējs un apdrošinātājs ir parakstījuši apdrošināšanas līgumu.
 • Apdrošināšanas līgums beidzas saskaņā ar apdrošināšanas noteikumos izklāstītajām nostādnēm.
 • Apdrošināšanas līgums var izbeigties arī tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

Kā varu lauzt līgumu?

Apdrošināšanas līgumu var lauzt tiesību aktos paredzētajos gadījumos, vēršoties uz e-pastu [email protected], vai zvanot uz tālruni +371 266 87 599.